Klinika Dr Legrand, 30-301 Kraków, ul. Zamkowa 2A, e-mail: recepcja@drlegrand.pl
Zarezerwuj wizytę: +48 501 211 124

Polityka prywatności

Polityka prywatności Kliniki Dr Legrand

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Dane osobowe i teleadresowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez Serwis zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia r., (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do celów nawiązania kontaktu z Kliniką Dr Legrand. W pozostałych przypadkach korzystanie z Serwisu jest anonimowe.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Administratorem danych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Drwiła-Olejarski, 30-048 Kraków, ul. Juliusza Lea 6b m.4, NIP 6771428822, zwana dalej „Administratorem”.
§ 2. Dane zbierane przez Administratora
1. Korzystając z formularza kontaktowego Użytkownik dobrowolnie podaje swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres email, numer telefonu, a także może podać informacje o swoim stanie zdrowia, które wykorzystywane są w celu nawiązania kontaktu przez Administratora i przedstawienia oferty usług lub udzielenia dodatkowych informacji. Mimo, iż podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować niemożnością nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty usług lub udzielenia dodatkowych informacji. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, aktualizacji ich treści i ich usunięcia w dowolnym momencie, z wyjątkiem czasowej niedostępności serwisu wynikającej z przeprowadzanych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej. W celu zgłoszenia żądania należy skorzystać z adresu e-mail: recepcja@drlegrand.pl. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy publicznej uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.
§ 3. Zabezpieczenie danych
1. Serwis drlegrand.pl stosuje środki zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany w zapisach wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu opublikowania nowej treści Polityki Prywatności chyba, że z treści samej zmiany wynikać będzie co innego.

Pozycjonowanie webiso.pl