Polityka prywatności

 Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików Cookies w serwisie drlegrand.pl (Polityka)

Administrator w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej drlegrand.pl (Serwis) może gromadzić dane przekazywane przez użytkowników Serwisu (Użytkownicy), jednak celem Administratora nie jest identyfikacja Użytkowników, a jedynie zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu i należytego administrowania Serwisem. Niniejszy dokument służy poinformowaniu Użytkowników o tym, jakie dane mogą być gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu i w jakim celu, a także o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach.  Administrator chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie.

Kto jest Administratorem Serwisu?

Administratorem Serwisu, w tym w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jest Pilumed sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zamkowa 2A/5, 30-301 Kraków (Administrator).

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem odbywa się na adres Administratora, w tym na adres e-mail: rejestracja@drlegrand.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników?

Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (art. 173 ust. 1).

Jakie dane gromadzone są w Serwisie?

W Serwisie gromadzone są dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu, a także dane dotyczące numerów telefonów przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników. Wśród tych danych znajdują się informacje zapisywane na urządzeniach Użytkowników w postaci plików Cookies. Dane zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookies mogą być ze względów technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie preferencji Użytkowników i personalizację Serwisu. Między innymi dzięki plikom Cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę Serwisu. W plikach Cookies mogą zostać zapisane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Serwisu oraz informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. Co do zasady dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z usług Serwisu. Przechowywanie danych w plikach Cookies, a także uzyskiwanie dostępu do tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach i oprogramowaniu Użytkowników. Administrator nie przetwarza też danych wrażliwych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych stron przez Użytkownika. Użytkownik, po przejściu na inne strony internetowe, powinien w pierwszej kolejności, zapoznać się z ich politykami prywatności.

W jakim celu dane są gromadzone?

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu. Dane dotyczące numerów telefonów wykorzystywane są w celu kontaktu z Użytkownikami.

Dane Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub obowiązek udostępnienie danych będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być z powodów technicznych konieczne, aby móc korzystać z Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak technicznej możliwości prawidłowego wyświetlania się Serwisu na urządzeniu Użytkownika. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określony poniżej. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby Administrator skontaktował się z Użytkownikiem, zgodnie z jego prośbą, a konsekwencją jego niepodania będzie brak kontaktu Administratora z Użytkownikiem.

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem Serwisu dane osobowe miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: rejestracja@drlegrand.pl. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie się Serwisu na urządzeniu Użytkownika. Zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce:

  • Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
  • Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
  • Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
  • Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
  • Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

W jakim okresie dane są przetwarzane?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres korzystania z Serwisu. Niektóre dane będą również przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inne uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka i jej obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.